မြေပုံ မှာ နိုင်ငံသား စိစစ်ပြီးတဲ့ မွတ်ဆလင် ၂ဝဝ ကျော်ကို နိုင်ငံသားကတ် ထုတ်ပေးပေမယ့် ကျမ်းကြိမ်အစီအစဉ်တော့ ပျက်ပြားမြေပုံ မှာ နိုင်ငံသား စိစစ်ပြီးတဲ့ မွတ်ဆလင် ၂ဝဝ ကျော်ကို နိုင်ငံသားကတ် ထုတ်ပေးပေမယ့် ကျမ်းကြိမ်အစီအစဉ်တော့ ပျက်ပြား …Read More

By

Leave a Reply